1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างคลังสนิ ค้า ขนาดพนื้ ที่ไม่ต่ากว่า 800 ตารางเมตร ณ องค์การส่งเสริมกจิ การ
โคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 344 หมู่ 15 ต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,096,000.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างคลังสินค้า ขนาดพื้นที่ไม่ต่ากว่า 800 ตารางเมตร
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 26 กันยายน 2556 เป็นเงิน 5,096,000.-บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 แบบ ปร.5 (ตามแนบ)
5.2 แบบ ปร.4 (ตามแนบ)
5.3 ………………………….
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 นายชวลิต ขาวปลอด
6.2 นายพัลลภ แพทอง
6.3 นายประทีป สุวรรณไพรัช

 

รายละเอียด