จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานของ อ.ส.ค.