จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ