จ้างเหมาแรงงานภายนอยทั่วไปกิจกรรมพืชอาหารสัตว์ จำนวน 5 คน