จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ แม่บ้าน ดูแลสำนักงานกลาง อ.ส.ค