ช่วงบ่ายวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณที่ อ.ส.ค.ได้ให้ความช่วยเหลือรับซื้อน้ำนมดิบของสหกรณ์ฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ