วันที่ 18 มีนาคม 2563 ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยนายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ลงพื้นที่ฟาร์มนายศรีทวน นันตรี เกษตรกรของสหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ใน MOU โดยเป็นโมเดลฟาร์มโคนมขนาดเล็ก และเดินทางไปดูงานของสหกรณ์โคนมผาตั้ง จำกัด ซึ่งมีระบบการเลี้ยงโคนมทดแทน และคอกรีดนม โดยเป็นโมเดลการเลี้ยงโคนมฟาร์มขนาดกลาง หลังจากนั้นได้เดินทางเข้าพบกับตัวแทนจำหน่ายนมพาสเจอร์ไรส์และนม ยู.เอช.ที. เพื่อหารือและตอบข้อสงสัย ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ และช่วงบ่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบาย ด้านการดำเนินการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ การผลิตน้ำนมดิบ รวมไปถึงการจำหน่ายน้ำนมดิบ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้แก่พนักงาน สภ.นบ. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน