วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ตามเวลาท้องถิ่น) ดร.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร ดูงานบริษัท Tetra Pak Modena ประเทศอิตาลี
– ช่วงเช้า ดูงาน ความสำเร็จในด้านการพัฒนาเครื่องจักรในการผลิตและการบรรจุด้วยระบบปลอดเชื้อ ตั้งแต่uเริ่มต้นจนถึงรุ่น E 3 ที่ใช้ระบบการฆ่าเชื้อด้วย Electron beam กำลังการผลิต 40,000 กล่องต่อชั่วโมง กระบวนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การใช้ IT ในการนำข้อมูล (Big Data) เพื่อการบริหารงานด้านอุตสาหกรรมโคนม 4.0 ดูการประกอบเครื่องบรรจุและการทดสอบความพร้อมก่อนการจำหน่าย
– ช่วงบ่ายดูงานโรงงานผลิตกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ และสำรวจตลาดผลิตภัณฑ์นม ในSupermarket เมือง Bologna