ช่วงเช้าวันที่ 18 มีนาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.และ ผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบน้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ฯ อ.ส.ค.ที่ดูแลเกษตรกร 137 ราย ที่ผ่าน GAP 100 ฟาร์ม มีโคนมในพื้นที่ 5,460 ตัว รับน้ำนมดิบ 28 ตัน/วัน รับซื้อที่ กก.ละ 18.30 บาท

จากนั้น เยี่ยม โรงงานโชคประเสริฐอาหารสัตว์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ที่มีกำลังการผลิต 3000ตัน/เดือน ได้รับจ้างผลิตอาหารสัตว์ภายใต้แบรด์ อ.ส.ค.เพื่อส่งจำหน่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตส่งเสิม อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ