ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง เพื่อจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรวงเงิน 300,000.-บาท

Download (PDF, 993KB)

Download (PDF, 993KB)

Download (PDF, 993KB)