ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง เพื่อจัดจ้างถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานเทศกาลโคนมเเห่งชาติ ปี 2561 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)