วันเสาร์ที่ 30 เดือนกันยายน 2560 (ช่วงเช้า) ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน(นายวินิจ วงศ์วโฬาร) เข้าร่วมต้อนรับการเยี่ยมชม ในการศึกษาดูงานของคณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของประเทศไทย พร้อมด้วย รัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านการเกษตรและป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ระดับปลัดกระทรวงและเจ้าหน้าที่อาวุโส ของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และเวียดนาม ได้เยี่ยมชมตามจุดต่างๆที่ได้เตรียมไว้โดย อ.ส.ค. ได้ออกบูธนิทรรศการร่วมกับกรมปศุสัตว์ ซึ่งนำเสนอ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก โคนม แพะ โยเกิร์ตนมแพะ โยเกิร์ตของ อ.ส.ค. Drinking yogurt และผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนจาก อ.ส.ค. เป็นต้น