ท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค 

Agro tourism

กิจกรรมชมฟาร์ม ไทย-เดนมาร์ค

กิจกรรม ดื่มนม ชมดาว

cowboy1

 

ตลอด 50 ปีการทำหน้าที่ของ อ.ส.ค. ในการผลักดันให้ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค เป็นฟาร์มตัวอย่างและศูนย์กลางการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในประเทศ ปัจจุบัน อ.ส.ค. ยังเปิดให้ฟาร์มแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัส และชื่นชมความงามของธรรมชาติพร้อมเรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรตั้งแต่การ ทดลองรีดนมโค, การป้อนนมลูกโค และการทำปุ๋ยอินทรีย์จากนม และยังได้สัมผัสบรรยากาศคาวบอยที่มีฝูงวัวใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ มีกิจกรรมสำหรับผู้รักการผจญภัย เช่น การขับรถเอทีวี, ขี่จักรยานเสือภูเขาหลากกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ในอัตราค่าบริการที่ถูกและคุ้มค่า

travel

ทั้ง นี้เนื่องจากองค์ความรู้และประสบการณ์ในกิจการโคนมของ อ.ส.ค. ที่มีมานานกว่า 50 ปีและถือได้ว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เป้าหมายการถ่ายทององค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว อ.ส.ค. มิได้จำกัดไว้เพียงเกษตรกรผู้ที่สนใจการเลี้ยงโคนมเท่านั้น หากแต่ อ.ส.ค.ยังได้ขยายขอบเขตการถ่ายทอดองค์ความร้แู ละประสบการณ์ไปสู่เยาวชนและประชาชน ซึ่งเป็นผู้บริโภคให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคนม และคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยการให้เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปได้เข้ามาทัศนศึกษาหาความรู้และความ บันเทิง ซึ่งได้ริเริ่มมาแล้วในอดีต เช่น โครงการชิมนมชมฟาร์ม โครงการเปิดบ้านโชว์ครัว เป็นต้น

ด้วย เหตุผลดังกล่าว อดีตประธานคณะกรรมการอ.ส.ค. รศ.ดร.อำนาจ ธีระวนิช จึงได้กำหนดนโยบายให้อ.ส.ค. พัฒนากิจกรรมที่มีอยู่ไปสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากจังหวัดสระบุรี โดยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสระบุรีเช่นกัน และเพื่อให้การดำเนินการในกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อ.ส.ค. จึงจัดตั้งเป็นสำนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร มุ่งเน้นให้เป็นหน่วยงานที่สร้างภาพลักษณ์ในการเป็นองค์กรที่ดีต่อสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และความบันเทิงแก่เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ อ.ส.ค. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวนโยบายของคณะกรรมการ อ.ส.ค. และจังหวัดสระบุรีในลักษณะของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งเพื่อสังคมและองค์กร

facebookท่องเที่ยวฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค บน Facebook