นายชาญวิทย์ นาคบุรี

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ (กรรมการ อ.ส.ค.)

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ (กรรมการ อ.ส.ค.)
วัน/เดือน/ปีเกิด 26 กุมภาพันธ์ 2507
ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาบริหารจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 77
  • หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” (PDI) รุ่นที่ 9

ประวัติการทำงาน

  • (ยังไม่ได้รับข้อมูล)

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

  • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
  • กรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

 

[divider]

ดาวน์โหลดประวัติ

[divider]