นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

นายพงศ์กานต์ หงสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

 

นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

วัน/เดือน/ปี เกิด วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2508

ประวัติการศึกษา

  • (2529) ศศ.บ. เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • (2536) MBA, Major : Marketing University of Denver, Denver, Colorado, USA.

ประวัติการทำงาน

  • บริษัท ย่งกี่ จากัด
  • บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
  • บริษัท เต็ดตราแพ้ค (ประเทศไทย) จากัด
  • บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จากัด
  • บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด

[divider]

ดาวน์โหลดประวัติ

[divider]