นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

 

นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

วัน/เดือน/ปี เกิด วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2501

ประวัติการศึกษา

  • โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ม.ศ.5) สาขาวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

  • (พ.ศ.2525-2530) ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารงานลูกค้า บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด
  • (พ.ศ.2530-2532) ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารงานลูกค้า
    บริษัท ดี เอ็ม บี แอนด์ บี จากัด
  • (พ.ศ.2532-2545) ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • (พ.ศ.2545-ปัจจุบัน) ตำแหน่งประธานบริหาร บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จากัด

[divider]

ดาวน์โหลดประวัติ 

[divider]