วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นายนพดล ตันวิเชียร นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.  น.สพ. โชคชัย ชัยมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. หัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

IMG_6032

IMG_6028

IMG_6020

98287

IMG_6030

98291

98290

98289