นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กรรมการ อ.ส.ค. 
วัน/เดือน/ปี เกิด วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2499(เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2559)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • 1 มิถุนายน 2524 นายสัตวแพทย์ 4
 • 30 เมษายน 2525 หัวหน้าสถานีผสมเทียม(นายสัตวแพทย์) 4
 • 2 ตุลาคม 2526 หัวหน้าสถานีผสมเทียม(นายสัตวแพทย์) 5
 • 13 กุมภาพันธ์ 2529 นายสัตวแพทย์ 5
 • 1 มากราคม 2532 นายสัตวแพทย์ 6
 • 24 มีนาคม 2538 ผู้อำนวยการศูนย์(นายสัตวแพทย์) 6
 • 5 ตุลาคม 2538 นายสัตวแพทย์ 7
 • 10 มกราคม 2540 ผู้อำนวยการศูนย์ (นายสัตวแพทย์) 7
 • 1 มิถุนายน 2542 ผู้อำนวยการศูนย์ (นายสัตวแพทย์) 8
 • 27 กรกฎาคม 2547 ผู้อำนวยการศูนย์ (นายสัตวแพทย์) 9
 • 11 ธันวาคม 2551 ผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน)(นายสัตวแพทย์) สูง
 • 9 พฤศจิกายน 2553 รองอธิบดี(นักบริหาร ประเภทบริหาร ต้น)
 • พฤศจิกายน 2557 ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 26 มกราคม 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์

[divider]

ดาวน์โหลดประวัติ

[divider]