นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฎ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฎ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

 

นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฎ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

วัน/เดือน/ปี เกิด วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2495

ประวัติการศึกษา

  • (2518) ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

  • ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (รักษาการ) กรมสรรพากร
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 กรมสรรพากร

[divider]

ดาวน์โหลดประวัติ 

[divider]