นโยบายและทิศทาง อ.ส.ค. ประจำปี 2558

โดย…นายนพดล ตันวิเชียร  รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค

ที่มาสัมมนา… “ยุทธศาสตร์ อ.ส.ค. … พนักงานทราบแล้วเปลี่ยน”

ณ ห้องประชุม อ.ส.ค. 1 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันที่ 17 ตุลาคม 2557

…………………………………………………………

                    นโยบายเร่งผลักดัน อ.ส.ค. ให้เติบโตเป็นรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรชั้นนำ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ในปี  2558อ.ส.ค. จะเป็นองค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมโคนมไทยก้าวไกลสู่อาเซียนด้วยมาตรฐานสากลและนวัตกรรมบริการ

ด้านการตลาดหลังจากช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา อ.ส.ค. ได้มีการทุ่มเททรัพยากรในการขยายตลาดก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  (AEC) ทำให้ปีนี้ยอดตลาดต่างประเทศประมาณ 620 ล้านบาท คิดเป็น10 % ของยอดจำหน่ายนมพาณิชย์ที่ขายได้โดยมุ่งขยายในกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม โดยมีไทยเป็นศูนย์กลาง  ซึ่งประเทศเหล่านี้มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ การกิน การอยู่ การไปมาหาสู่กันรวมทั้งการที่มีชายแดนติดกันมีลักษณะต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายหลักที่จะวางยุทธศาสตร์การตลาดเชิงรุก สามารถแข่งขันได้ในประเทศเหล่านี้ต่อไป

ส่วนตลาดในประเทศมีการขยายอย่างต่อเนื่องปัจจุบันผลิตไม่ทันขายเพราะช่วงปลายปี เป็นช่วงนมดิบ

ลดน้อยลง Low season และช่วงหน้าฝน ประกอบกับเป็นช่วงที่บริษัทเอกชนต้องผลิตนมยู.เอช.ที เข้าโรงเรียน มีการแย่งน้ำนมดิบกันเพื่อทำ MOU ขอโควตานมโรงเรียน ทำให้เกิดปัญหานมดิบน้อยลงและขาดตลาดและส่งผลทำให้น้ำนมดิบขาดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าช่วงปลายปีงบประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกปี จะเป็นช่วงที่โรงเรียนเริ่ม        ปิดเทอมน้ำนมดิบจะเหลือ  แต่ปีนี้จากปัญหา 3-4 ประการ ทำให้น้ำนมเข้า อ.ส.ค.ไม่ได้ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามปีนี้อ.ส.ค. ทำยอดขายได้ประมาณ 7,100 ล้านบาท จากเป้าหมายรายได้ 7,083 ล้านบาท ซึ่งมีเป้าหมายปีหน้า 7,800 ล้านบาทจึงต้องช่วยกันบริหารจัดการน้ำนมดิบและการขายให้สัมฤทธิ์ผลและปรับปรุงวิจัยและพัฒนา ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยได้มาตรฐานและมีความหลากหลายมากขึ้น

ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมสถานการณ์น้ำนมดิบที่นำมาผลิตขณะนี้มีไม่เพียงพอ และน้ำนมดิบที่เกษตรกรผลิตได้ในบางพื้นที่คุณภาพเริ่มต่ำลง เนื่องจากเกษตรกรหันไปลดต้นทุนการผลิต โดยการนำวัตถุดิบคุณภาพต่ำ เช่น กากมันสำปะหลังมาใช้เลี้ยงโคนมทดแทนอาหารหยาบ ในขณะที่ราคารับซื้อหรือราคาขายน้ำนมดิบมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเกษตรกรมีการเรียกร้องขอปรับราคา ในขณะที่ให้ความสำคัญในการปรับปรุงด้านคุณภาพน้อยอยู่

ดังนั้น อ.ส.ค. จึงกำหนดเป็นนโยบายและทิศทางที่จะผลักดันให้การเลี้ยงโคนมของเกษตรกร       เกิดประสิทธิภาพได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยในปีนี้ อ.ส.ค. จะเริ่มทำศูนย์สาธิตการผลิตอาหารผสม (TMR) รณรงค์ให้เกษตรกรใช้อาหารที่มีคุณภาพถูกหลักวิชาการ ช่วยลดต้นทุนการผลิตทำให้ปริมาณน้ำนมดิบที่ดีมีคุณภาพเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างเป็นโมเดลและผลักดันไปในทุกภูมิภาคตลอดจนมีการประสานงานมีการร่วมมือกับ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  และการเสนอโครงการให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือกับเกษตรกรได้ทันการณ์

ซึ่งทิศทางของ อ.ส.ค. ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ให้ทุกหน่วยงานใน อ.ส.ค. วางแผนการดำเนินงานและเตรียมตัวให้พร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ด้านการบริหารจัดการ จะเร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ (ERP) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งระบบขององค์กร นำมาใช้เพื่อให้มีความทันสมัยและรวดเร็วทันเหตุการณ์ ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งบประมาณให้คุ้มค่า และมุ่งเน้นยึดหลักธรรมาภิบาล การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

——————————

 

[divider]

ดาวน์โหลดนโยบาย