นโยบายการพัฒนายกระดับคุณภาพฟาร์มเกษตรกรโคนมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงาน  อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง

Download (PDF, 97KB)