บทคัดย่อกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ปี พ.ศ. 2559