ช่วงบ่ายวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยนาย ธนากร แซ่ลิ้ม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Aseptic pak.asia ให้เกียรติลงนามบันทึกข้อตกลงสัญญาเช่าเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตและส่วนควบคุมโรงงานผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี