วันที่ 18 เมษายน 2561 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation) พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค., นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ และ น.ส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวต้อนรับ และร่วมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี