bullet-arrow-green-001 ข้อบังคับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2541 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม(03/09/2557)
bullet-arrow-green-001 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง(03/09/2557)