จ้างเหมาทำงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมจ้างเหมาทำงานเกี่ยวกับงานส่งเสริม