ประกาศ ประกวดราคาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการ, เอกสารประกวดราคา-TOR