1.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 4

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2

3.พนักงานสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่รีดนม 

หมายเหตุ : เฉพาะตำแหน่งพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติหน้าที่รีดนม ให้ใช้วิธีการสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

Download (PDF, 1.43MB)