ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง รวม 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้สมัคร
– ตาแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์ 3 จานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม…ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ ขยายรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์ 3