ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>> จ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ สานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน