องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งชั้นวางผลิตภัณฑ์นม (Rack 4 ชั้น) เพื่อรองรับน้ำหนัก 1,200 กิโลกรัม ขนาด…ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งชั้นวางผลิตภัณฑ์นม (Rack 4 ชั้น)