องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

——————————

                    ตามที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลและ สัตวแพทย์ ๓ นั้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์ ๓ ปฏิบัติงาน ณ แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ดังนี้… <<ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม>>