ตามที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตาแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลและ สัตวแพทย์ 3 นั้น
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตาแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์ 3 ปฏิบัติงาน ณ แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม…<<ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลและ สัตวแพทย์ 3