องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำชั้นวางผลิตภัณฑ์ จำนวน 500 ช่อง… ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำชั้นวางผลิตภัณฑ์นม จำนวน 500 ช่อง