ช่วงเย็นวันที่ 22กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ)ให้เกียรติร่วมประชุมกับผู้จัดจำหน่าย นม UHT ไทย – เดนมาร์ค เขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อกระตุ้นยอดขายในไตรมาสที่ 4 และ แนวทาง ทางการตลาดและการขาย เพื่อช่วงชิง การเป็นผู้นำตลาดนม UHT ไทยเดนมาร์คเขตภาคเหนือ ณ The Park Hotel จ. พิษณุโลก