เช้าวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี CG และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ครั้งที่ 3/2560 โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ ในการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณายุทธศาสตร์ในการจัดทำโครงการ CG/CSR ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เน้นเรื่องธรรมาภิบาล
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 คุณค่าโภชนาการและสร้างเสริมสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม