วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 7/2561 เพื่อพิจารณาวาระเรื่องการจัดสรรสิทธิในการจำหน่ายอาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีท่านผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ