บ่ายวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ นายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ประชุมความร่วมมือในการขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร ด้านการพัฒนา Dairy Innovation Cluster เพื่อติดตามและกำหนดทิศทาง ความร่วมมือระหว่าง อ.ส.ค. สวทน. และ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่นจำกัด ในการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารด้านการพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมโคนมทั้งรูปแบบและกลยุทธ์ทางธุรกิจการให้บริการและการตลาด รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ คณะเทคโนโลยี มข.เข้าร่วมหารือด้วย ณ สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ