วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค.เข้าร่วมประชุมพนักงานระดับหัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน/พนักงานระดับ 8 ขึ้นไป พร้อมรับการตรวจวัดไข้และรับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัโคโรนา 2019 (COVID19) ณ ห้องประชุม 1 อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี