่วงสายวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนของสหกรณ์โคนม/เกษตรกรโดยมีประธานสหกรณ์โคนมทุกภูมิภาค ที่ส่งน้ำนมดิบให้ อ.ส.ค.ร่วมแสดงความคิดเห็น ในการจัดทำแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2562 -2564 ของ อ.ส.ค. ณ ห้องประชุม 1 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี