วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์) เป็นประธานการประชุมกับผู้จำหน่าย นม UHT และ กลุ่มนมแช่เย็น ไทย – เดนมาร์ค เขตภาคเหนือตอนบน โดยมี หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย (นายเสริมศักดิ์ มุ่งดี )และ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (นายวินิจ วงศ์วโรฬาร) เข้าร่วมด้วย เพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นแนวทาง ในการ เพิ่มยอดขายและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้นำตลาดนมไทย-เดนมาร์ค เขตภาคเหนือ ณ ห้องประชุม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่