ช่วงเช้าวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) ประชุมร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ และประธานสหกรณ์โคนมในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ) เป็นประธานการประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงงานนมลำปาง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ราชการจังหวัด ลำปาง  จากนั้นเข้าเยี่ยมชมพิ้นที่โครงการของนายวัลลภ แซ่เตี๋ยว ซึ่งเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อทำโครงการ จัดตั้งฟาร์มโคนมทดแทน ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ที่ ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง