วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) มอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (น.ส. อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ) เป็นผู้แทน อ.ส.ค.เข้าร่วมประชุมใน คณะกรรมการบริหารโครงการ สนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านบริหารจัดการองค์กร และความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (โครงการพี่เลี้ยง) ที่มี ดร.สุวิทย์ พูลศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นประธาน และ ผู้แทน จาก อตก. เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ