เช้าวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง นายวิรุฬ ถาริยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส. และนางสาวนิติยา นิลผาย พนักงานบริหารความเสี่ยง 9 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (ธ.ก.ส.) เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.