ช่วงเช้า วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนบน จำนวน 18 ราย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแก้ไข ปัญหาเพื่อพัฒนาการขนส่งนมโรงเรียน ให้ได้มาตรฐานที่กำหนด ณ ห้องประชุม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่