เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. และดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าร่วมการประชุม Vision Meeting กับ คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (subPAC) ที่มีนายสมภพ อมาตยกุล ประธาน subPAC สาขาเกษตรและทรัพยากร เป็นประธานในการประชุม โดย ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย และแผนการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ประจำปี 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อาคาร SME Bank กรุงเทพฯ