วันที่ 12 กันยายน 2563 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน และเข้าเยี่ยชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม รวมถึงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคด้านการผลิต และให้ข้อเสนอแนะในการทำงานแก่พนักงานผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่