วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามเวลาท้องถิ่น) นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร อ.ส.ค. เดินทางศึกษาดูงานการวางระบบเครื่องจักรผลิตนม ยู.เอช.ที.High Speed พร้อมสำรวจตลาดผลิตภัณฑ์นม การพัฒนานมรสชาติต่างๆ และฟาร์มโคนม ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์