เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้