วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เข้าเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้ากลุ่มนมเย็น จังหวัดเชียงราย และเดินทางไปเยี่ยมชมร้านไทย-เดนมาร์ค (Milk Shop) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และร้านไทย-เดนมาร์ค (Milk Shop) สาขาโรงเรียนเทศบาล 6 อีกทั้ง เดินทางไปเยี่ยมชม บริษัท ซี.อาร์. พลาสติก จำกัด (ผู้ผลิตขวดบรรจุนมพาสเจอไรส์) ณ จังหวัดเชียงราย และเดินทางไปมอบผลิตภัณฑ์นม, โยเกิร์ต ไทย-เดนมาร์ค ให้แก่มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน บ้านนานา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย